Privacy Statement

Inleiding

Dit is het privacy statement van Trauma Centrum Nederland B.V. Statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71492453.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, die u mondeling, schriftelijk of digitaal aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, een contactformulier op onze website, een websitebezoek, een sollicitatie, een vraag naar informatie, een verwijzing en door middel van persoonlijk contact met onze medewerkers of het invullen van formulieren, vragenlijsten en testen.
Wij vinden betrouwbare en veilige gegevensverwerking zeer belangrijk, net als de juistheid en beschikbaarheid van informatie. Om u van dienst te kunnen zijn verzamelen, bewaren en verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacystatement vindt u welke persoonsgegevens wij bewaren, waar wij dat doen en waarom wij dat doen.

Onze contactgegevens

Hieronder vindt u de contactgegevens van Trauma Centrum Nederland B.V.
Bezoekadres behandelcentrum Trauma Centrum Nederland
Ruurloseweg 99
7251 LD Vorden
Postadres Trauma Centrum Nederland
Henry Dunantstraat 38b
3822 XE Amersfoort
Website : www.cm-trauma.nl
E-mail : info@cm-trauma.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken

Een cookie is een klein tekstbestand dat, wanneer u deze accepteert, bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op het moment dat u onze cookies accepteert, slaan wij ook uw internetbrowser op en het besturingssysteem waarmee u de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om de prestaties van onze website te meten in Google Analytics. Op basis van type browser, bijvoorbeeld Internet Explorer 11.0 en besturingssysteem, bijvoorbeeld Windows 10, kunnen we u niet tot op persoonsniveau herkennen (identificeren). We weten dus niet wie u bent en daarmee is uw anonimiteit gegarandeerd. Uw IP-adres wordt niet gemeten tijdens uw bezoek aan onze website en ook daarmee is uw anonimiteit gegarandeerd. We hebben Google Analytics geïmplementeerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, gepubliceerd op 6 maart 2018. U bezoekt onze website dan ook anoniem. Op onze website is het ook mogelijk om contactformulieren in te vullen. Als u een contactformulier invult en verstuurt, ontvangen wij naast uw vraag: - Uw naam;
- Uw e-mailadres.
Wanneer een verwijzer u verwijst ontvangen wij:
- Uw naam;
- Uw geboortedatum;
- Uw BSN-nummer;
- Uw adres en huisnummer;
- Uw woonplaats;
- Uw telefoonnummer;
- Uw eventuele e-mailadres;
- Uw polisnummer van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent;
- Daarnaast geeft uw verwijzer ons informatie over uw zorgvraag, klachten en/of psychische problemen.
Van de verwijzer zelf ontvangen wij de naam, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres en AGB-code. Als u solliciteert bij Trauma Centrum Nederland dan ontvangen en/of noteren wij:
- Uw aanhef;
- Uw voornaam;
- Uw achternaam;
- Uw woonplaats;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres.
En natuurlijk daarnaast de inhoud van uw brief en cv.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

 

- Wij hebben uw gegevens nodig om bijvoorbeeld uw informatievragen te beantwoorden;
- Bij een verwijzing hebben wij alle informatie nodig die relevant is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om u te kunnen uitnodigen voor een intakegesprek;
- Wanneer u solliciteert hebben wij uw gegevens nodig om te kunnen beoordelen of u bent wat wij zoeken en om u te kunnen uitnodigen en informeren;
- Met de gegevens die wij verzamelen over uw websitebezoek kunnen wij onze informatie nog beter afstemmen op dat wat de bezoekers wensen.

 

Het Elektronisch Cliënten Dossier (EPD)

Alle medewerkers binnen Trauma Centrum Nederland zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Uw persoonsgegevens worden door ons goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Alleen medewerkers die een behandelrelatie met u hebben, krijgen toegang tot uw dossier. Dit geldt ook voor administratief personeel dat zorg draagt voor de administratieve afwikkeling van uw behandeling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Trauma Centrum Nederland maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen kunnen hebben voor personen. Een geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een computerprogramma of een computersysteem een besluit maakt.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven geformuleerde doelstellingen. Indien wij met betrekking tot de geleverde zorg of de behandeling een medisch dossier in de zin van de Wgbo over u hebben gemaakt, dan zijn wij verplicht dit medisch dossier 15 jaar te bewaren. De bewaartermijn gaat in op het moment dat uw behandeling bij ons is afgerond. Deze bewaartermijn kan verlengd worden indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor uw gezondheid of de gezondheid van uw kinderen; Uw sollicitatiegegevens bewaren wij zolang de procedure loopt. Mogelijk willen wij uw gegevens graag in portefeuille houden. Als dit het geval is vragen wij uw toestemming; De gegevens van uw internetbrowser en besturingssysteem bewaren wij 26 maanden vanaf het moment dat u de website bezocht. Bij herhaald bezoek gaat de bewaartermijn opnieuw in. Op basis van type browser en besturingssysteem kunnen we u niet tot op persoonsniveau herkennen (identificeren).

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Trauma Centrum Nederland deelt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan partijen die ons helpen bij het optimaliseren van onze diensten, partijen die u en/of ons kunnen helpen u de beste zorg te bieden (lees ketenpartners en verwijzers). Wij doen dit alleen met uw toestemming. Daarnaast is er een wettelijke plicht bepaalde informatie te geven aan bepaalde partijen, bijvoorbeeld de zorgverzekeraar.

Uw rechten met betrekking tot uw dossier

U heeft het recht om gegevens in uw dossier in te zien die over uzelf gaan, zoals behandelplan en rapportage van de behandeling. U heeft geen recht op inzage in persoonlijke aantekening van zorgverleners, behandelaars of medewerkers. Bovendien kunnen wij inzage weigeren als de privacy van een ander daardoor zou worden geschaad. U heeft het recht om kosteloos een kopie te ontvangen van de delen uit het dossier waarover u recht van inzage hebt.
U heeft het recht om informatie over u te corrigeren of aan te vullen.
U heeft het recht uw dossier te vernietigen. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek in. De administratie over uw behandeling mag niet worden vernietigd, omdat controle door de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven. U heeft op grond van de AVG het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren aan te vullen, te laten corrigeren of te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
Wanneer u gebruik wilt maken van 1 of meer van bovenstaande rechten zullen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, gehoor geven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn nog eens met 2 maanden worden verlengd. Voordat aan het verzoek wordt voldaan zullen wij naar een geldig legitimatiebewijs vragen.
Bij een verzoek tot vernietiging van uw dossier kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus van uw behandeling bij ons en met uw zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding zal Trauma Centrum Nederland uw dossier vernietigen.

Bezwaar tegen het delen van diagnose-informatie op de factuur

U heeft het recht ervoor te kiezen dat gegevens die herleidbaar zijn tot uw diagnose niet op de factuur voor de zorgverzekeraar komen te staan. Wanneer u gebruik wenst te maken van dit recht kunt u dit met uw regiebehandelaar bespreken. Gezamenlijk kunt u een formulier invullen en ondertekenen. Wij sturen deze verklaring daarna op aan de zorgverzekeraar en nemen een kopie op in uw medisch dossier.

Wetenschappelijk onderzoek

Bij Trauma Centrum Nederland doen wij regelmatig wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is om behandelingen te verbeteren en de kennis van onze specialisten te vergroten. Wanneer u gevraagd wordt mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek beslist u altijd zelf of u dat wel of niet wilt. Als u wordt gevraagd dan krijgt u hier altijd eerst informatie over. Als u beslist mee te doen, dan ondertekent u een verklaring waarin u toestemming geeft voor de deelname aan het onderzoek en het gebruik van de verzamelde gegevens voor het onderzoeksdoel.
Trauma Centrum Nederland kan voor wetenschappelijk onderzoek gebruik maken van gegevens uit uw dossier. Deze gegevens worden dan anoniem gemaakt en zijn daardoor niet herleidbaar tot u. Wanneer dit het geval is, is toestemming van u niet vereist. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven bij uw regiebehandelaar.

Functionaris gegevensbescherming

Trauma Centrum Nederland heeft een functionaris gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op het borgen van uw privacy. Indien u een klacht heeft over zaken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens of met het uitoefenen van uw rechten, kunt u dit kenbaar maken middels de bestaande klachtenregeling van Trauma Centrum Nederland. Zie www.cm-trauma.nl.
Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl